Zak³ad Konstruowania, Zarz±dzania i Wtwarzania
Witamy w Zak³adzie Konstruowania, Zarz±dzania i Wytwarzania
  Informacje

Kodowanie PHP, MySQL
CMS, tre¶æ:
© 2006 D. Krenczyk

Layout:
G.Æwik³a & A.Kampa

Data modyfikacji:
4.04.2012

PHP Powered
Valid HTML 4.01 Transitional

Zak³ad Konstruowania, Zarz±dzania i Wytwarzania
   

Zak³ad Konstruowania, Zarz±dzania i 8108412194ytwarzania
w Instytucie Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania
Wydzia³ Mechaniczny Technologiczny Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach

   
   
Zak³ad Konstruowania, Zarz±dzania i Wytwarzania      Zak³ad Konstruowania, Zarz±dzania i Wytwarzania wchodzi w sk³ad Instytutu Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, który jest drug± co do liczby pracowników jednostk± organizacyjn± Wydzia³u Mechanicznego Technologicznego.
     Kierownikiem Zak³adu jest prof. dr hab. in¿. Bo¿ena Sko³ud, Profesor Politechniki ¦l±skiej, funkcjê zastepcy kierownika pe³ni prof. dr hab. in¿. Piotr Gendarz. Ponadto w Zak³adzie zatrudnionych jest dziesiêciu doktorów (wszyscy na stanowisku adiunkta) oraz piêciu doktorantów.

     Zapraszamy Pañstwa serdecznie do wspó³pracy - jeste¶my gotowi do podejmowania wspó³pracy zarówno z firmami, jednostkami samorz±dowymi, osobami prywatnymi, jak i z innymi instytucjami naukowo - badawczymi.
 
 
     Posiadamy wysoko wykwalifikowan±, do¶wiadczon± kadrê naukow± oraz bazê laboratoryjn± wyposa¿one w sprzêt i zaawansowane oprogramowanie, co pozwala na sprawne i skuteczne rozwi±zywanie problemów mieszcz±cych siê w zakresie zainteresowañ naukowych naszego Zak³adu.

Dziêkujemy za wizytê na stronie Zak³adu